+36 (20) 345-7870
info@thermo-block.hu

Tájékoztatjuk érdeklődőinket, hogy a regisztráció során vagy egyéb technikai eszköz útján megadott személyes adataik cégünk nyilvántartásába kerülnek. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény) 20. § (1) bekezdésében rögzített törvényi kötelezettségnél fogva Társaságunk a jelen adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatóval közli a regisztrálókkal a weboldalon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeit.

Az adatkezelésre a www.thermo-block.hu internetes oldalon található internetes tartalmakon regisztrálóknak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, mely nyilatkozat tartalmazza a regisztrálók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználásra kerüljenek.

1. Az adatkezelő:

név: Thermo-Block Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent Gellért u 8/c.

Cégjegyzékszám: Cg. 07-09-024675

2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelésre a www.thermo-block.hu internetes oldalon található internetes tartalmakon regisztrálóknak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a regisztrálók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

3. A hírlevél szolgáltatásra regisztáció/weboldalon keresztüli kapcsolatfelvétel során kezelt adatok köre:

név (kötelező),

e-mail cím (kötelező),

lakhely (nem kötelező)

telefonszám (nem kötelező/kötelező)

regisztráló státusza (nem kötelező)

hol találkozott a termékkel, hol talált meg minket (nem kötelező)

mikor szeretne építkezni (nem kötelező)

4. Az adatkezelés célja:

A weboldalt üzemeltető adatkezelő a regisztrálók adatait a termékek és szolgáltatások igénybevétele, azok ellenértékének számlázása, kapcsolattartás és kommunikáció céljából kezeli.

Az adatkezelő a megjelölt céltól eltérő célra a személyes adatokat nem használja, az általa eltérő céllal kezelt személyes adatokat nem kapcsolja össze.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a 3. pont szerinti személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg a regisztráló kezdeményezésére a hírlevél szolgáltatás megszüntetésre nem kerül. Amennyiben a regisztráló terméket vásárol vagy/és szolgáltatást vesz igénybe, melyért az adatkezelő ellenértéket számít fel és számlát állít ki, úgy azon adatok tekintetében, amelyek e termékértékesítéssel és/vagy szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatokon szerepelnek (a regisztráló által megadott számlázási név, cím, telefonszám, e-mail cím, stb. továbbá a megrendelt Termék és/vagy Szolgáltatás), valamint a számviteli szabályok által ezek alátámasztására szolgáló adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétől számított 8 évig kerülnek tárolásra. Ezen adatkezelés kötelező.

6. Az adatkezelésre és adatok megismerésére jogosultak:

A személyes adatokat az adatkezelő munkavállalói vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek kezelhetik az Info törvényben foglalt alapelvek megtartása mellett.

7. Adattovábbítás:

Az adatkezelő a személyes adatokat a jelen tájékoztatóban írt céloktól eltérő célra nem használhatja fel. Személyes adat harmadik személy részére csak az érintett kifejezett, előzetes hozzájárulása alapján továbbítható, ide nem értve, ha az adattovábbítást törvény ettől eltérően, kötelező erővel előírja.

Harmadik személy részéről érkező adatkérés esetén az adatkezelő minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

8. Cookie-k elhelyezése és azok fajtáira vonatkozó tájékoztató:

A cookie a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k előnye tehát a felhasználókra nézve:

- segítheti a szolgáltatót, ha információkat, vagy termékeket keres

- időt takarítanak meg a felhasználó számára és egyes weboldalakon történő böngészést is megkönnyítik (az oldal ismételt látogatásakor nem kell elvégezni a korábban az adott oldalon elvégzett beállításokat)

A cookie-k nem hordozhatnak vírusokat és önmagukban a felhasználó azonosítására sem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A weboldal cookie-kat helyezhet el a regisztráló böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt ő kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor.

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a cookie-k elhelyezését az eszközre. Ezek a beállítások azonban megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesíti a felhasználót, ha az eszközre cookie-t küldtek. A cookie-k kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését. Amennyiben nem akarja, hogy a weboldalunkon keresztül a cookiek telepítésre kerüljenek a számítógépére, akkor állítsa be böngészőjét ennek megfelelően.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy weboldalunk igénybe veszi az alábbi weboldalak szolgáltatásait: facebook, google. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen weboldalak igénybe vétele során a fent felsoroltakon kívül további cookiek elhelyezésére is sor kerülhet.

9. Az érintettek jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adataik kezeléséről a regisztrálók tájékoztatást kérhetnek. A regisztráló kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad a regisztráló számára az általa kezelt adatairól, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A regisztráló kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését, hozzájárulása alapján kezelt adatainak törlését vagy zárolását. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a regisztráló az adatai törlését kéri, úgy az együtt jár a regisztráció megszűnésével is, mely a hírlevél szolgáltatás megszűnését is eredményezi.

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatáskérés a Thermo-Block Magyarország Kft. székhelycímére küldött ajánlott vagy ajánlott tértivevényes levélben kérhető. E-mail címünkre küldött kérelem esetében a tájékoztatáskérés csak akkor fogadható el, ha az a regisztráló regisztrált e-mail címéről érkezett.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztráló erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

10. Jogérvényesítési lehetőségek:

A regisztráló – ha a személyes adatok védelméhez való illetve a személyes adat kezeléssel kapcsolatos joga sérült – közvetlenül az adatkezelőhöz fordulhat. Jogérvényesítési lehetőségeit gyakorolhatja az Info törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján bíróság előtt, fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c)

Thermo-Block Magyarország Kft.